Assistance and Schemes

Thrust 1: Building Workforce of the Future

Pembiayaan Golongan Pekerja & Future Workers

Peruntukan Dana Latihan kepada bakal pekerja untuk menjalani latihan kemahiran dan juga pekerja sedia ada bagi peningkatan kelayakan di Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri bagi memenuhi keperluan industri.

Agensi pelaksana:

1. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
2. Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN)
3. Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)

Pegawai Perhubungan:

Cawangan Dasar Dan Penyelidikan, PTPK
En. Ismarizal bin Ismayatim
Pengurus
03-40476009
ismarizal@ptpk.gov.my

Agensi pelaksana:

1. Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)

Pegawai Perhubungan:

Bahagian Perancangan, Strategi Dan Pembangunan, PSMB
Rony Ambrose Gobilee
Pengurus
03-20964756
rgobilee@hrdf.com.my

Program MEISTER

Program peningkatan kemahiran berteraskan industri bagi meningkatkan kepakaran pekerja dalam industri bagi tujuan pentauliahan sebagai meister yang diiktiraf sebagai pakar industri.

Agensi pelaksana:

1. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
2. Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN)

Pegawai Perhubungan:

Bahagian Perancangan, Strategi Dan Pembangunan, PSMB
Rony Ambrose Gobilee
Pengurus
03-20964756
rgobilee@hrdf.com.my

Insentif Latihan Kepada Majikan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)

Pemberian insentif bagi membiayai latihan dikalangan pekerja majikan PKS.

Agensi pelaksana:

1. Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)
2. SME Corporation Malaysia

Pegawai Perhubungan:

Bahagian Perancangan, Strategi Dan Pembangunan, PSMB
Rony Ambrose Gobilee
Pengurus
03-20964756
rgobilee@hrdf.com.my

Pembangunan Modal Insan Dalam Industri Pembinaan

Membangunkan modal insan dalam industri pembinaan menerusi pelaksanaan “training roadmap”, program ‘train the trainer’, penambahbaikan kurikulum dan program perantisan pekerja ketukanga.

Pegawai Perhubungan:

Pn. Siti Aminah Abdul Manaf
Pengurus Kanan
Pejabat Pengurusan Program CITP
E-mail : siti.aminah@cidb.gov.my
Tel : 03-4047 7191

Skim Peningkatan Kapasiti & Keupayaan PKS (Bap 2.0)

Skim bantuan geran dan pinjaman kepada PKS dengan nisbah agihan peruntukan 50:50 bagi geran dan pinjaman.
i. Bantuan geran bersamaan sehingga 40% daripada kos projek atau maksimum RM400,000 kepada PKS @ RM500,000 (tambahan RM100,000) kepada PKS berprestasi tinggi (1innocert & National Mark of Malaysia Brand);
ii. Bantuan pinjaman PKS bernilai sehingga 90% daripada kos projek atau maksimum RM1 juta.

Pegawai Perhubungan:

Muhammad Mubarak Ishak
Tel : 03-27756219
E-mail : mubarak@smecorp.gov.my

Technology Acquisition Fund RMKe-11

Dana pembiayaan dalam bentuk geran padanan untuk syarikat yang meliputi:
1. Perolehan teknologi (perlesenan atau pembelian hak milik harta intelek) dan perolehan peralatan dan mesin oleh syarikat tempatan.

Kuantum pembiayaan :
i) Perolehan teknologi
RM2.8 juta / Syarikat.
Geran padanan : 70:30
ii) Perolehan peralatan dan mesin
RM1.2 juta / Syarikat.
Geran padanan : 50:50

(Partial repayable grant)
– Pertimbangan dan kelulusan ini berdasarkan kriteria dan garis panduan dana yang ditetapkan.
– Pembayaran balik dana akan diperkenalkan dan jumlah bayaran adalah tertakluk kepada garis panduan yang akan ditetapkan.

Pegawai Perhubungan:

Pn. Nurul Kartini
Tel : 017-3250148

Implementation of Core Activities Targeted at Enhancing Productivity and Market Expansion af SME In Collaboration With SIRIM - Fraunhofer

Pembiayaan bagi melaksanakan aktiviti berikut:
1. Implementation innovation management     – RM11.25juta
2. Increase technology uptake   – RM24.95juta
3. Nurture growth of SMEs -RM10.0 juta
4. Cross cutting program  – RM3.8 juta

* Pembiayaan ini akan merangkumi kos perbelanjaan bagi :
1) SIRIM – direct manpower cost, G&A, menaiktaraf kemudahan (facilities upgrading)
2) PKS – menaiktaraf teknologi dan kemudahan (facilities and technology upgrading termasuk accessories, parts,components, prototypes,etc), kos bahan mentah dan kos latihan

Pegawai Perhubungan:

Pn. Zanariah Ali
Head, Strategic Planning Section
Tel : 03-55445818
E-mail : zanariyah_ali@sirim.my

Program Pengkomersilan Nanoteknologi Bagi RMKe-11 termasuk National Graphene Action Plan 2020 (NGAP2020) dan iNanovation

Pembiayaan keperluan projek bersama syarikat iaitu:

1. Pembangunan produk berasaskan teknologi nano termasuk NGAP dengan pembiayaan maksimum sebanyak RM500k/ projek.
2. Pelaksanaan projek pra-pengkomersialan (scale-up) dengan pembiayaan maksimum sebanyak RM1 juta / projek menerusi Perjanjian Fasilitasi antara NanoMalaysia dan Syarikat
Fi kontrak perkhidmatan bagi pelaksanaan projek tidak melebihi 5% daripada peruntukan tahunan, tertakluk kepada prestasi penyedia perkhidmatan.

Pegawai Perhubungan:

Pn. Murni Ali
Vice President
National Graphene Action Plan 2020 Office
Tel : 03 2166 8849 ext. 123
H/P : 012 339 0020
E-mail : murni@nanomalaysia.com.my

Hip 6: Program Inclusive Innovation Di Bawah Pelan Induk Pks

1) Bantuan geran dengan maksimum RM200,000 untuk setiap innovator/ PKS bagi:
• Perlindungan harta intelek termasuk prior art search
• Rekabentuk konsep dan pembangunan prototaip • Prototaip pengeluaran dan piawaian
• Ujian dan pengesahsahihan produk
• Pensijilan kepatuhan dan kawal selia
2) Inclusive Innovation Acquisition Fund (IIAF) dengan kos sehingga RM1 juta bagi Kerajaan membeli hak milik intelek yang bersesuaian daripada innovator dan dimasukkan di dalam open source untuk kegunaan secara percuma oleh kumpulan 40% terendah dalam piramid pendapatan.
Akt. Sokongan • Risikan pasaran dan pemprofilan komuniti • Projek rintis di komuniti • Pembelajaran dan latihan penggunaan inovasi di komuniti • Akses dan penjajaran inovasi kepada pasaran melalui pengenalan produk kepada pasaran. • Perkhidmatan penyumber luaran dalam bidang perundangan dan pakar khusus.

Pegawai Perhubungan:

Zaky Moh
Tel : 03-27756163
E-mail : zaky@smecorp.gov.my

Mainstreaming Grassroots Innovation(MAGRIS)

1. Kajian kemungkinan, pencarian harta intelek dan libat urus pencipta
2. Pembangunan produk, peningkatan produk & pengeluaran, pembungkusan dan pendaftaran herta intelek
3. Pembangunan sistem – Sistem Pemetaan Inovasi
4. Promosi & penyebaran

Pegawai Perhubungan:

Pn. Florence Ki
General Manager
Tel : 019-3903901
E-mail : florenceki@yim.my

Thrust 2: Driving Digitalisation and Innovation

ATOM

Projek ini akan memodenkan bengkel kenderaan automotif (Motosikal dan Kereta) melalui empat aspek iaitu Modal Insan, Mesin dan Peralatan, Stok dan Inventori serta kaedah pengurusan perniagaan yang lebih sistematik. Program ini akan memberikan pembiayaan sehingga maksimum RM100,000 kepada bengkel yang layak melalui pinjaman pembiayaan melalui Bank Rakyat.

Pegawai Perhubungan:

Intan Shahirah Ramli
Delivery Management Office (DMO)
DL : 03 – 8882 6949
Faks : 03 – 8882 6227
shahirah@kpdnkk.gov.my

TUKAR

Projek ini akan memodenkan Kedai Runcit Tradisional melalui empat aspek iaitu Modal Insan, Mesin dan Peralatan, Stok dan Inventori serta kaedah pengurusan perniagaan yang lebih sistematik. Projek ini bertujuan memberikan pembiayaan kepada Pengusaha Kedai Runcit Tradisional yang akan disalurkan melalui Bank Rakyat. Pembiayaan yang diberikan adalah sehingga maksimum RM80,000

Pegawai Perhubungan:

Intan Shahirah Ramli
Delivery Management Office (DMO)
DL : 03 – 8882 6949
Faks : 03 – 8882 6227
shahirah@kpdnkk.gov.my

MDV Technology Accelerator & Commercialisation Scheme

Menyediakan pembiayaan kredit (termasuk modal pusingan) kepada syarikat-syarikat berinovatif dan berasaskan teknologi.

Pegawai Perhubungan:

En. Nizam bin Mohd Arshad
Ketua Penolong Setiausaha
Sektor Tadbir & Urus Korporat
Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan
Tel : 03-88823735
E-mail : nizam.arshad@treasury.gov.my

Nkea E&E: (EPP 17) Cross-Cutting Enablers - Crest R&D Collaboration Program

Menyediakan geran padanan untuk projek kolaborasi R&D dalam industri E&E berdasarkan keperluan industri antara pemain industri dan universiti, merangkumi:
1. Pembelian peralatan R&D meliputi penyewaan peralatan, perisian dan makmal; kos bahan mentah dan penyelenggaraan bahan kejuruteraan; bayaran elaun kepada penyelidik MSc & PhD; dan kos pengurusan projek R&D.
2. Pembangunan modal insan R&D berasaskan industri meliputi promosi R&D, penerapan industry-relevant silibus dan perkongsian pengetahuan baharu.
3. Fasilitasi pengkomersialan dari projek R&D.

Pegawai Perhubungan:

En. Abd Halim Mohd Amin
Tel : 03-62000289
E-mail : abdhalim.amin@miti.gov.my

Hip 2 - Program Technology Commercialisation Platform

1) Pembiayaan merangkumi:
i. Sokongan Perlesenan
ii. Proof of Concept & Pembangunan Prototaip
iii. Penghasilan produk
iv. Pengujian dan validasi
v. Pensijilan (Certification)
vi. Bantuan teknika
vii. Risikan pasaran
viii. Perkhidmatan inkubasi

Pegawai Perhubungan:

En. Zaky Moh
Tel : 03-27756163
E-mail : zaky@smecorp.gov.my

Dana R&D RMKe-11

1. Strategic Research – Penyelidikan dijalankan sehingga ke peringkat pra-pengkomersialan iaitu penghasilan prototaip di peringkat makmal, prototaip yang sedia dikomersialkan, penyediaan proof of concept (POC), loji perintis, aktiviti inkubasi dan fasilitasi (rekabentuk, akreditasi, persijilan, technology audit, coaching, kajian pasaran & demonstrasi, up scalling, pembungkusan, penyediaan dan pendaftaran IP)

2. Priority Research – Penyelidikan yang berkaitan isu dan keperluan negara, mengarusperdanakan agenda STI dalam pelaksanaan dasar di setiap sektor dan kementerian, dilaksanakan secara holistik, memberi impak besar kepada kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat untuk jangka masa panjang.

Pegawai Perhubungan:

Pn. Norhazlin Khamis, KPSU Bahagian Dana
E-mail : norhazlina@mosti.gov.my
Tel : 013-3661177

Commercialisation of R&D Fund RMKe-11

Dana pembiayaan dalam bentuk geran padanan untuk syarikat yang meliputi:-

1. CRDF 1
Syarikat Baru
Kuantum pembiayaan: RM500,000 / Syarikat.
Geran padanan : 70:30

2. CRDF 2
Syarikat SME
Kuantum pembiayaan: RM4 juta / Syarikat.
Geran padanan : 70:30

3. CRDF 3
Syarikat bukan SME
Kuantum pembiayaan: RM4 juta / Syarikat.
Geran padanan : 50:50

Pertimbangan dan kelulusan ini berdasarkan kriteria dan garis panduan dana yang ditetapkan.
Bayaran balik akan diperkenalkan secara percubaan kepada sebahagian daripada jumlah geran yang diluluskan di bawah CRDF 2 dan CRDF 3.

Pembayaran balik kepada MTDC adalah tertakluk kepada mekanisma dan garis panduan yang akan ditetapkan.
Penerima CRDF 1 yang telah berjaya dibenarkan untuk memohon CRDF 2 untuk meningkatkan keupayaan pengkomersialan.

Pegawai Perhubungan:

Nurul Kartini Abu Bakar
Assistant Vice President
Technology Transfer & Commercialisation
E-mail : nurulkartini@mtdc.com.my
Tel : 017-3250148

Thrust 3: Making Industry Accountable for Productivity

Projek Transformasi Perniagaan Penjaja & Peniaga Kecil

Menyediakan latihan secara hands on dan bimbingan secara coaching dalam bidang transformasi perniagaan dan penyediaan dana bagi tujuan transformasi perniagaan mobile hawkers.

Pegawai Perhubungan:

Siti Norayu Hj. Waluyob
Unit Latihan Usahawan
Bahagian Pembangunan Perniagaan
Tel.: 03-8882 5768
Faks: 03-8882 5826
E-mail: norayu.kpdnkk@1govuc.gov.my

Kerjasama Antara Syarikat Besar Dengan PKS

Program kerjasama syarikat besar dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) merupakan salah satu strategi pengantarabangsaan firma perkhidmatan tempatan yang telah dikenalpasti oleh Blueprint Sektor Perkhidmatan.

Pegawai Perhubungan:

Raihana Che Rusli
Penolong Pengarah Kanan
Seksyen Kewangan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Tel : 03 – 6200 0153
E-mail : raihana@miti.gov.my

Suresh Kumar a/l Palasanthiran
Tel : 03-6207 7252
E-mail : suresh@matrade.gov.my

 

Skim Pinjaman Mudah Automasi Dan Pemodenan (P) RMKe-11

Skim Pinjaman Mudah bagi Automasi dan Modenisasi kepada pengilang tempatan bagi meningkatkan produktiviti dan kapasiti pengeluaran dalam mengurangkan kebergantungan buruh asing.

Pegawai Perhubungan:

Faizah Hanim Mustafa Albakri
Tel : 019-3094256
E-mail : faizah@midf.com.my

Skim Peningkatan Produktiviti Enterpris Selaras Dengan Malaysia Productivity Blueprint

Skim Peningkatan Produktiviti Enterpris melalui PGM (Productivity Gain Measurement) merangkumi aktiviti berikut:
FASA 1 (Diagnostik): Engagement & Pemilihan Diagnostik
Fasa 2 (Intervensi): Latihan Lawatan Perundingan Pemantauan
FASA 3: (Pengukuran dan Syarikat Contoh) Post Diagnostik Pemilihan Syarikat Contoh Perkongsian Amalan Terbaik

Pegawai Perhubungan:

Pn. Cham Yin Hwa
Tel : 03-7955 7266
E-mail : cham@mpc.gov.my

Others

Shariah Compliant SME Financing Scheme (SSFS) 2.0

Provide financing assistance to eligible Malaysian SMEs whereby the Government of Malaysia has agreed to pay 2% (percentage point) of the profit rate charged on the financing provided by Participating Financial Institutions.

Click here

SME Mentoring Programme

SME Corp. Malaysia, Nestlé Malaysia and Halal Industry Development Corporation (HDC) have established a strategic collaboration to promote the potential of business opportunities towards enhancing the capabilities of local Small and Medium Enterprise (SMEs) in the Halal Food and Beverages (F&B) industry.

Click here

SME Expert Advisory Panel Programme

SEAP is a programme implemented to strengthen technical advisory services to SMEs. SMEs are given on-site assistance by industry experts to transfer their technology know-how and industry experience. SEAP comprises retired experts from industries and Government agencies. They are appointed to provide technical and advisory services to assist SMEs in improving their operations and business best practices.

Click here

Bumiputera Enterprise Enhancement Programme

BEEP is a specialized programme which aims to create and develop competitive, resilient and dynamic Bumiputera SMEs through a comprehensive integrated assistance with hand-holding approaches including strengthening their core business, building capacity & capability, increase productivity and facilitating access to financing consisting.

Click here

Tunas Usahawan Belia Bumiputera Programme

The Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE) programme is a Government initiative to encourage youth to venture into business. The programme was announced by YAB Prime Minister with an initial allocation of RM10 million last year was designed to inculcate and develop Bumiputera youths aged between 18-30 years to participate in entrepreneurship.

Click here

Galakan Eksport Bumiputera Programme

Galakan Eksport Bumiputera (GEB) Programme is implemented by SME Corp. Malaysia in collaboration with Majlis Amanah Rakyat (MARA), MATRADE and Exim Bank. The objectives of this Programme are to increase number of qualified & high performing Bumiputera SMEs with export market potential and to create network & supply chain among Bumiputera SMEs.

Click here

IBS Promotion Fund

IBS Promotion Fund (IBS) financing program for purchase of fixed asset, renovation of factory and working capital requirement for Small and Mendium Enterprise (SME) entrepreneurs who apply the IBS method.

Click here

HDC Incentives

Incentive for Halal Park Operator, Halal Industry Players and Halal Logistics Operators

Click here

Training Programmes

The Halal Industry Development Corporation, or HDC, has created a range of Halal Training Programmes to increase the level of understanding on Halal and develop a pool of resources within the Halal industry. This is in line to support Malaysia’s vision of becoming a preferred global hub for Halal products and services.

Click here